Beskrivning av detaljplanen
Bilden visar planområdet och de områden där ändring av detaljplanen föreslås.Planområdet med de områden i detaljplanen där ändringarna föreslås.

Hela ändringen av detaljplanen

Planförslaget

Denna ändring av detaljplan syftar till att pröva lämpligheten av att ändra den bestämmelse som reglerar högsta byggnadshöjd för fastigheterna Upplaget 1, Upplaget 2 samt del av Upplaget 3. Avsikten med ändringen är att möjliggöra för en utveckling inom fastigheten Upplaget 1 med en ny kontorsbyggnad i tre våningar och en kontorsbyggnad som blir en förlängning av en befintlig kontorsbyggnad som ska vara kvar. Även en ny verkstadslokal planeras inom fastigheten. Inom fastigheterna Upplaget 2 och del av Upplaget 3 syftar planändringen även till att möjliggöra för en utveckling av återvinningsverksamheten inom dessa fastigheter. I gällande detaljplan är högsta tillåtna byggnadshöjd 8 meter. I planändringen föreslås en byggnadshöjd på 13,5 meter inom del av fastigheten Upplaget 1, Upplaget 2 samt Upplaget 3. Byggnadshöjden ändras inte närmast järnvägen.

Ändringen syftar även till att möjliggöra skärmtak för cykelparkering på prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas, inom fastigheten Upplaget 1. Höjden för skärmtak begränsas till 2,5 meter i totalhöjd.

Fastigheterna ligger väl synlig från Trondheimsvägen i Lugnvik och Upplaget 1 är den första bebyggelse man nås av efter avfarten från E14 mot Trondheimsvägen. Utvecklingen av fastigheten Upplaget 1 och de nya byggnadernas gestaltning kan bidra till att skapa en bättre entré in mot Östersund.

Information om ändringen

Bestämmelse om byggnadshöjd är ett äldre begrepp som inte längre rekommenderas att reglera höjd på byggnader med. Enligt Boverket kan en sådan reglering endast göras i undantagsfall eftersom en sådan bestämmelse inte blir digitalt sökbar. I detta planförslag har kommunen valt att reglera byggnaderna med byggnadshöjd eftersom det är en ändring av en befintlig detaljplan där del av planområdet fortsatt kommer regleras med en byggnadshöjd utifrån ursprunglig detaljplan.

Ändringen av detaljplanen innebär att ändringar görs i den ursprungliga detaljplanens (192) plankarta. För området som omfattas av ändringen gäller alltså både de ändrade bestämmelserna och övriga bestämmelser i den ursprungliga detaljplanen.

Denna planbeskrivning beskriver de ändringar som gjorts och är en komplettering till planbeskrivningen för den ursprungliga detaljplanen (192). När ändringen har vunnit laga kraft så är det detaljplanen i sin ändrade form som gäller.

Vid ändring av detaljplan görs inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen omfattar endast de planbestämmelser som lagts till. Övriga delar av planen är redan prövade i samband med den ursprungliga planläggningen och behöver därför inte prövas på nytt.

Läge och areal

Planområdet ligger i Lugnviks industriområde, vid Storlienvägen. Inlandsbanan angränsar i öster. Området har en areal på cirka 5,6 hektar.

Planändringen avser fastigheterna Upplaget 1, Upplaget 2 och del av Upplaget 3 samt Östersem 1:187. Fastigheten Östersem 1:187 utgörs av Storlienvägen och ingår i planförslaget eftersom den är en del av gällande detaljplan. Ingen förändring sker inom denna fastighet.

Översiktskarta över planområdet samt ett inzoomat ortofoto som visar plangräns och fastigheter inom planområdet.Översiktskarta över planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa fastighetsindelningsbestämmelser.

Varför ändring av detaljplan valts

Kommunen har valt att göra en ändring av detaljplanen istället för att upprätta en ny detaljplan. Planen bedöms kunna handläggas som en ändring av detaljplan då syftet med ändringen är att möjliggöra en utveckling av verksamheten inom den användning marken redan utnyttjas för. Ändringen är av begränsad omfattning.

Befintligt

Hela planområdet består av kontorsbyggnader, verkstadslokaler med tillhörande komplementbyggnader samt byggnader för återvinning. Större delen av marken är asfalterad med flertalet parkeringar och körytor.

Denna ändring av detaljplan berör endast den bestämmelse som reglerar bebyggelsens höjd samt inom del av prickmarken även tillåta skärmtak för cykelparkering.

Allmän plats

Allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. I denna detaljplan ingår del av Storlienvägen som i ursprunglig detaljplan regleras med allmän plats gata.

Kvartersmark

Kvartersmark är mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål. Underliggande detaljplan för området medger kvartersmark för industri. Markanvändningen förändras inte vid planens genomförande och kommer fortsatt medge industri.

Byggnader

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd på 8 meter upphävs inom det nya egenskapsområdet. Denna bestämmelse har varit gällande inom hela planområdet men kommer fortsatt att gälla inom övriga planområdet.

En ändring av byggnadshöjden innebär att byggnadens fasad kan öka i storlek. En högre höjd kräver större omsorg kring gestaltning.

Parkering

Behovet av cykelparkeringar och bilparkeringar ökar i samband med utvecklingen av verksamheten inom fastigheten Upplaget 1. Parkeringsfrågan hanteras i bygglovet i enlighet med gällande parkeringspolicy.

Räddningstjänst

Brandvatten

I anslutning till planområdet, vid Storlienvägen, finns en vattenkiosk med brandvattenuttag på cirka 30 l/s samt en brandpost som ger minst 20 l/s.