Intagan S:1 Kommunalt huvudmannaskap för gata

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för gatan Mjällestigen på Frösön. Idag är gatan en gemensamhetsanläggning och Frösö Ängar samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av gatan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bildandet av en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar som ligger under privata fastigheter inom planområdet.


Upplaget 1 antagande

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet inom fastigheten Upplaget 1. En ny kontorsbyggnad och verkstadslokal planeras byggas men kräver högre höjd än vad gällande detaljplan medger, vilket innebär att detaljplanen måste ändras.