Häggesta 1 59 m fl Skola och Förskola i Häggenås

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av skola och förskola i Häggenås. Syftet är vidare att skydda de kulturvärden som finns på platsen och att nya byggnader och tillbyggnader ska utformas med hänsyn till dessa värden. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en gård som nyttjar områdets topografi och befintlig vegetation där god tillgänglighet för rörelsehindrade särskilt ska beaktas. Detaljplanen möjliggör också en gemensam parkering och hämta-lämnazon och tar ett helhetsgrepp över området för att samordna behov av parkering och tillfart till skola, förskola och idrottshall. Detaljplanen skapar också en flexibilitet och handlingsfrihet för framtida eller förändrade behov, exempelvis utökade ytkrav eller beslut om ändrad inriktning för området.


Intagan S:1 Kommunalt huvudmannaskap för gata

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för gatan Mjällestigen på Frösön. Idag är gatan en gemensamhetsanläggning och Frösö Ängar samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av gatan. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bildandet av en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar som ligger under privata fastigheter inom planområdet.


Upplaget 1 antagande

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet inom fastigheten Upplaget 1. En ny kontorsbyggnad och verkstadslokal planeras byggas men kräver högre höjd än vad gällande detaljplan medger, vilket innebär att detaljplanen måste ändras.