Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av skola och förskola i Häggenås. Syftet är vidare att skydda de kulturvärden som finns på platsen och att nya byggnader och tillbyggnader ska utformas med hänsyn till dessa värden. Syftet är att skapa goda förutsättningar för en gård som nyttjar områdets topografi och befintlig vegetation där god tillgänglighet för rörelsehindrade särskilt ska beaktas.

Detaljplanen möjliggör också en gemensam parkering och hämta-lämnazon och tar ett helhetsgrepp över området för att samordna behov av parkering och tillfart till skola, förskola och idrottshall.

Detaljplanen skapar också en flexibilitet och handlingsfrihet för framtida eller förändrade behov, exempelvis utökade ytkrav eller beslut om ändrad inriktning för området.