Detaljplanens syfte

Syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra utveckling av befintlig verksamhet inom fastigheten Upplaget 1. Nya kontorsbyggnader och en verkstadslokal planeras byggas men kräver högre höjd än vad gällande detaljplan medger vilket innebär att detaljplanen måste ändras.

Inom fastigheterna Upplaget 2 och del av Upplaget 3 syftar planändringen även till att möjliggöra för en utveckling av återvinningsverksamheten inom dessa fastigheter.

Planförslaget möjliggör även för uppförande av skärmtak till cykelparkeringar.