Konsekvenser

Fastigheter och rättigheter

Fastigheten Upplaget 2 belastas med ett avtalsservitut för elledning till förmån för fastigheten Elkraften 2 (Jämtkraft Elnät AB). Servitutet påverkas inte vid planändringens genomförande.

Miljö

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

Enligt Plan- och bygglagen ska alla detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-beskrivning behöver upprättas.

Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 30 januari 2024 § 13 att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Undersökningen om behov av strategisk miljöbedömning bifogas.

Bedömningen grundas i huvudsak på att ändringen som görs inryms i syftet för gällande detaljplan. Ändringen syftar till att möjliggöra en utveckling av verksamheten inom den användning marken redan utnyttjas för. Lämplighetsprövningen i gällande plan gäller därför även för ändringarna.

Allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen

En lämplighetsbedömning enligt 2 kap. plan- och bygglagen har gjorts för planändringen.

Planförslaget bedöms inte ge någon negativ påverkan på allmänna och enskilda intressen. Planförslaget medger högre bebyggelse i en begränsad del av planområdet vilket inte bedöms innebära någon risk för människors hälsa- och säkerhet.