Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsförutsättningar

Detaljplan

Planområdet omfattas av en detaljplan:

  • Förslag till ändring av stadsplanen för del av Lugnvik i Östersund (industriområdet), laga kraft 1971-10-20 (192), anger industriändamål för huvuddelen av området. Del av planområdet i väster består av allmän plats gata. I detaljplanen finns bestämmelser om att varje tomt får högst hälften bebyggas, högsta byggnadshöjd är 8 meter men för mindre byggnadsdel tillåts en högre höjd om det bedöms lämpligt. I planområdets norra del finns prickmark (mark som inte får bebyggas) mot Storlienvägen.

  • Delar av gällande detaljplan är ersatt med detaljplan för E14 förbifart i Lugnvik, laga kraft 1993-01-27 (335).

Bilden visar gällande detaljplan och planområdets utbredning.Gällande detaljplan och nuvarande planområdets utbredning

Planbesked

Kommunen lämnade ett positivt planbesked för fastigheten Upplaget 1 den 27 november 2023 § 158.

Översiktsplan

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2040. En utveckling av befintliga verksamheter på fastigheterna är förenlig med översiktsplanen, som anger att området ska fortsätta gälla för verksamheter och industri som inte kan integreras med bostadsbebyggelse.

Riksintressen

Ett riksintresse är ett geografiskt område som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Ett område kan vara av riksintresse för att det är viktigt att bevara, exploatera eller för att det är viktigt att en viss verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom området riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderstationen, varför Försvarsmakten alltid ska remitteras för bedömning av påtaglig skada på riksintresset. Påverkansområdet utgörs av ett cirkulärt område med 50 kilometers radie i förhållande till väderradarstationen.

Ett genomförande av detaljplanen medför ingen påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalken. Normerna beslutas för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Vid planläggning och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas.

Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas till följd av planförslaget då planförslaget endast utgörs av en ändring.

Skyddade områden

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt. Vattenskyddsområdet är till för att skydda dricksvattentäkten och är uppdelat på primär och sekundär skyddszon. De olika skyddszonerna har olika utgångspunkter och föreskrifter. Den primära skyddszonen ska skapa rådrum i händelse av akut förorening medan den sekundära är till för att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

Miljö

Dagvatten

Planförslaget innebär en ändring av detaljplanen avseende höjd på byggnader som kan byggas inom området. Ingen utökad byggrätt på marken tillkommer och ett genomförande av detaljplanen medför ingen större förändring mot nuläget/nuvarande detaljplan. Befintlig byggrätt är inte fullt utnyttjad och ett fullt utnyttjande kan göra att mer hårdgjord yta tillkommer. Frågan kommer utredas i bygglovsskedet.

Hälsa och säkerhet

Förorenad mark

Närheten till banvallen kan medföra risk för föroreningar. Planområdet är sedan länge planlagt med pågående verksamheter och förändringen avseende ökad tillåten höjd för byggnader inom ett begränsat område förändrar inte några tidigare ställningstaganden. Men vid en utveckling av verksamheterna kan detta vara bra att beakta.

Risk för olyckor

En järnväg är en farligt gods-led. I planförslaget har hänsyn tagits till järnvägen intill planområdet genom att ändringen av högsta tillåten byggnadshöjd inte förändras inom det rekommenderade säkerhetsavståndet på 30 meter från spårmitt för industri. Här kvarstår gällande detaljplans reglering om en högsta byggnadshöjd på 8 meter.

Planområdet ligger nära Trondheimsvägen som är primärled för farligt gods. Förslag till ändring av detaljplanen leder inte till någon ökad risk vad gäller närheten till farligt gods. Planförslaget medger ingen ytterligare byggrätt på marken närmare Trondheimsvägen än ursprunglig detaljplan.

Fotot visar befintlig utemiljö vid entrén på fastigheten Upplaget 1Befintlig utemiljö vid entrén på fastigheten Upplaget 1

Fysisk miljö

Utemiljö

Området tillhör Lugnviks industriområde. Närmaste bostadsbebyggelse ligger över 200 meter från planområdet.

Inom fastigheten Upplaget 1 är den största delen av marken hårdgjord. Gräsytor finns mot entrén samt längs Storlienvägen intill fastigheten, som även består av träd. Omkring ett par komplementbyggnader finns också gräsytor.

Fastigheterna Upplaget 2 och del av Upplaget 3 består av hårdgjord mark.

Byggnader

Fastigheten Upplaget 1 består av en stor verkstadslokal som är sammankopplad med kontorsbyggnader. Flera komplementbyggnader finns även inom fastigheten. Fastigheterna Upplaget 2 och del av Upplaget 3 består av byggnader för återvinning.

Flygfoto över byggnaderna inom planområdetFlygfoto över byggnaderna inom planområdet

Skyddsrum

En byggnad inom Upplaget 1 innehåller ett skyddsrum. Byggnaden kommer att behållas som den är idag och skyddsrummet kommer därmed inte påverkas.

Teknik

Vatten och spillvatten

Planområdet ligger inom Östersunds kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten.