Planeringsunderlag

Kommunala planeringsunderlag

Detaljplan

Namn: Förslag till utvidgning och ändring av stadsplanen för del av Lugnvik i Östersund (industriområdet).

Plannummer: 192

Aktummer: 23-ÖSJ-483

Laga kraft: 1971-10-20

Genomförandetid: Inget angivet.

Grundkarta

Upprättad: 2024-01-09

Uppdaterad: 2024-03-22

Lagringsplats: ByggR: P 2023-28

Översiktsplan

Namn: Östersund 2040 (reviderad version)

Diarienummer: 00380-2020

Antagen: 2022-06-20

Lagringsplats: Kommunarkivet

Undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808)

Upprättad: 2024-01-23

Diarienummer: P 2023-28

Samråd: 9 januari till 26 januari 2024

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsnämnden

Protokoll: MSN 2024-01-30 § 13

Beslut: Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.