Genomförandefrågor

Genomförandefrågor

Under avsnittet Genomförandefrågor i planbeskrivningen redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Förutom en beskrivning av hur genomförandet ska gå till framgår även vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för de berörda fastighetsägarna och andra som berörs av planen.

Upplysningar inför bygglovet

Befintlig byggrätt i gällande detaljplan är inte fullt utnyttjad och en utveckling av verksamheten kan medföra att mer hårdgjord yta tillkommer. Då planändringen endast avser en högre tillåten höjd, och ingen utökad byggrätt på marken, med undantag för skärmtak till cykelparkeringar, ska dagvattenfrågan istället lösas i bygglovsprocessen. En dagvattenutredning kan behöva tas fram.

Jämtkraft har större fjärrvärmeledningar inom planområdet. Ledningarnas läge måste beaktas om nya byggnader ska uppföras.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Ett genomförande av denna ändring av detaljplan innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen eller berörda fastighetsägare. Planarbetet bekostas av ägaren till fastigheten Upplaget 1.