Detaljplanens syfte

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett kommunalt huvudmannaskap för gatan Mjällestigen på Frösön. Idag är gatan en gemensamhetsanläggning och Frösö Ängar samfällighetsförening ansvarar för drift och underhåll av gatan.

Detaljplanen syftar även till att möjliggöra bildandet av en ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar som ligger under privata fastigheter inom planområdet samt att utöka de tre tomterna som belastas av ledningsrätten med en mindre yta.