Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsförutsättningar

Plankartan över detaljplan för Frösö Ängar, plannummer F149Detaljplan för Frösö Ängar (F149)

Detaljplan

Planområdet omfattas av detaljplan för gruppbyggda villor vid Frösö Ängar, Frösö 2:52 m fl. (F149). Laga kraft 2009-02-05.

Markanvändningen är till största delen bostäder. Ett mindre naturområde finns i områdets östra del. Detaljplanen syftade till att 24 gruppbyggda fristående villor, med samma utförande, kunde byggas på platsen. Två lokalgator med utfarter mot Önevägen planerades.

Aktuellt planförslag innebär att marken för lokalgatorna och tre bostadsfastigheter (Intagan 33, 34 och 35) ersättas med en ny detaljplan.

Planbesked

Kommunen lämnade positivt planbesked 2022-12-14.

Översiktsplan

Planområdet omfattas av Översiktsplan 2040. Planförslaget innebär ingen förändring av den fysiska miljön. Samhällsbyggnads bedömning är att planförslaget är förenlig med översiktsplanen.

Riksintressen

Ett riksintresse är ett geografiskt område som har pekats ut för att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter. Ett område kan vara av riksintresse för att det är viktigt att bevara, exploatera eller för att det är viktigt att en viss verksamhet ska kunna fortsätta bedrivas.

Kulturmiljövård

Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården, Storsjöbygden (Z 25). Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner.

Planförslaget påverkar inte den fysiska miljön i området. Riksintresset påverkas därmed inte.

Trafikkommunikation

 

Flygplats

Åre-Östersund flygplats tillhör det nationella utbudet av flygplatser. Därmed är flygplatsen enligt riksdagens beslut en del av stommen i ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem som säkerställer en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet. Luftrummet ovan 420 meter över havet omfattas av influensområde med hänsyn till flyghinder för Åre Östersund flygplats.

Planområdet ligger inom riksintresset för influensområde flyghinder. Ett genomförande av detaljplanen medför ingen påverkan på riksintresset.

Totalförsvar

Påverkansområde civil flygplats

Planområdet ligger inom riksintresset för påverkansområde civil flygplats. Ett genomförande av detaljplanen medför ingen påverkan på riksintresset.

Påverkansområde för väderradar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom området riskerar vindkraft och andra höga objekt skada väderstationen, varför Försvarsmakten alltid ska remitteras för bedömning av påtaglig skada på riksintresset. Påverkansområdet utgörs av ett cirkulärt område med 50 kilometers radie i förhållande till väderradarstationen.

Ett genomförande av detaljplanen medför ingen påverkan på riksintresset.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är bestämmelser, enligt 5 kap. miljöbalken, om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt och regleras i miljöbalken. Normerna beslutas för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Vid planläggning och i andra ärenden enligt plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas.

Planförslaget innebär ingen förändring i den fysiska miljön. Samhällsbyggnad bedömer därmed att inga miljökvalitetsnormer kommer att överskridas till följd av planförslaget.

Skyddade områden

Strandskydd

Gällande detaljplan för bostadsområdet Frösö Ängar ersatte del av detaljplan för Frösö strand (Frösö 3:3 m.fl), laga kraft 1999 (F116). I den detaljplanen var området för Frösö Ängar redan planlagd för bostäder och man hänvisade i gällande detaljplan (F149) till att strandskyddet redan var upphävt och inte behövde aktualiseras i detaljplanen för Frösö Ängar.

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet är till för att skydda dricksvattentäkten och är uppdelat på primär och sekundär skyddszon. De olika skyddszonerna har olika utgångspunkter och föreskrifter. Den primära skyddszonen ska skapa rådrum i händelse av akut förorening medan den sekundära är till för att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde.

Natur

Mark och vegetation

Planområdet ansluter i norr till naturmark och bäckravinen vid Mjällebäcken, i öster till det öppna odlingslandskapet och i söder till Önevägen och de kulturskyddade områdena med bl. a. Mjälle kulle. Inom planområdet finns ingen värdefull natur utan det består av anlagda trädgårdar.

Miljö

Dagvatten

Fastigheterna är sedan tidigare bebyggda och ett genomförande enligt detaljplanen medför ingen större förändring mot nuläget. En dagvattenutredning har därför inte tagits fram som underlag för detaljplanen.

Samhällsbyggnad bedömer att möjligheterna att rena och fördröja dagvatten inom fastigheterna som goda. Det är en låg exploateringsgrad i området med småhusbebyggelse som består av enbostadshus med en stor andel grönyta och mellanrum mellan byggnaderna vilket ger goda förutsättningar för översilning, infiltration och säker avledning av större regnmängder. Planområdet omges också av en stor del naturmark.

Hälsa och säkerhet

Risk för störningar

Omgivningsbuller

Planen innebär inga nya byggnader för bostäder. Samhällsbyggnad menar därför att det inte är behövligt med en trafikbullerutredning men väl en redovisning av bullersituationen av beräknande värden för omgivningsbuller.

Det finns mätningar av trafikmängden på Önevägen intill Frösö Ängar. Trafikmängden uppgår till cirka 1 100 fordon per dygn (2021) och en skyltad hastighet av 40 kilometer per timme. Avståndet mellan närmaste fasad inom planområdet och vägmitt är ungefär 32 meter. Bullerberäkningen ger en ljudnivå vid byggnaden på cirka 50 decibel (A), enligt beräkningsmodellen som Boverket och Sveriges kommuner och landsting tagit fram, (Hur mycket bullrar vägtrafiken ISBN tryck: 978-91-7563-329-9. ISBN pdf: 978-91-7563-330-5). Marken bedöms därmed fortfarande lämplig för bebyggelse då bostäderna klarar gränsvärdet.

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk undersökning har utförts inom villaområdet av Tyréns AB, år 2008. Jordlagret består av siltmorän med hög relativ fasthet. Då området redan är bebyggt och hänsyn togs till geoundersökningen vid grundläggningen, behöver ingen utförligare beskrivning ges i detta planförslag.

Fornlämningar

Det finns fornlämningar i närhet till planområdet. Dessa bedöms inte påverkas eftersom ingen ytterligare bebyggelse tillåts i planen.

Fysisk miljö

Utemiljö

I anslutning till planområdet finns stora friytor med skog och ängar. Mjälle kulle och Öneberget med promenadstråk ligger i närhet till planområdet. Några hundra meter sydväst om planområdet finns en kommunal lekplats.

Ortofoto över planområdet i förhållande till sin omgivning. Foto på närmaste lekplatsen från planområdet.Planområdet i förhållande till sin omgivning

Byggnader

Bostadsområdet Frösö Ängar består av 24 friliggande villor med tillhörande förråd/garage. Samtliga smalt utformade med röd eller svart träfasad i två våningar. Planområdet utgörs av tre av dessa villor och byggdes omkring år 2015.

I anslutning till planområdets östra del finns ett äldre enbostadshus med röd fasad utförd i trä. Väster om planområdet ligger bostadsområdet Mjälle, där angränsande tomter består av äldre enbostadshus i olika utföranden.

Foto på de tre villorna som ingår i planområdetDe tre villorna som ingår i planområdet

Teknik

Vatten och spillvatten

Planområdet ligger inom Östersunds kommuns verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Trafik

Gator och motortrafik

Planområdet utgörs av lokalgatan Mjällestigen. Gatan har sin infart från Önevägen som är en väg som går mellan Frösödal och Valla centrum.

Gång- och cykel

Västra delen av Mjällestigen har i ursprunglig detaljplan reglerats med en bestämmelse om att marken ska vara tillgänglig för gång- och cykeltrafik. Denna delen av vägen avslutas med en vändplan i norra delen och övergår sedan till en gång- och cykelväg. Bestämmelsen tas bort i detta planförslag eftersom gatan övergår till allmän plats.

Ortofoto över Mjällestigen med regleringen om markreservat för gång- och cykelväg markerad.Del av Mjällestigen (blåmarkerad) som i ursprunglig detaljplan reglerades med markreservat för gång. och cykelväg

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats ligger längs Önevägen, cirka 250 meter ifrån bostadstomterna inom planområdet. Kollektivtrafiken har god turtäthet.