Planeringsunderlag

Kommunala planeringsunderlag

Detaljplan

Namn: Detaljplan för gruppbyggda villor vid Frösö Ängar, Frösö 2:52 m fl

Plannummer: F149

Aktummer: 2380K-P2009/4, MSN

Laga kraft: 2009-02-05

Genomförandetid: 5 år

Grundkarta

Upprättad: 2023-11-15

Uppdaterad:

Lagringsplats:

Översiktsplan

Namn: Östersund 2040

Diarienummer: 380-2020

Antagen: 20 juni 2022

Lagringsplats: Kommunarkivet

Undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808)

Upprättad: 2023-11-29

Diarienummer: 275-2022

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsnämnden

Protokoll: 2024 - 02 - 28 § 36

Beslut: Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.