Genomförandefrågor

Genomförandefrågor

Under avsnittet Genomförandefrågor i planbeskrivningen redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Förutom en beskrivning av hur genomförandet ska gå till framgår även vilka konsekvenser som detaljplanens genomförande medför för de berörda fastighetsägarna och andra som berörs av planen.

Mark- och utrymmesförvärv

Rätt och skyldighet till inlösen, huvudman

Då Mjällestigen avses ändras från kvartersmark med gemensamhetsanläggning för väg till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ska kommunen lösa in del av fastigheten Intagan S:1 som berör gatan.

Fastighetsrättsliga frågor

Förändrad fastighetsindelning

För bostadsfastigheterna Intagan 33, 34 och 35 överförs mark från kommunens fastighet Frösö 3:1. Syftet är att kompensera intrånget som markreservatet utgör på fastigheterna.

Intagan 33

Till fastigheten Intagan 33 överförs ett område på 197 m2.

Intagan 34

Till fastigheten Intagan 34 överförs ett område på 149 m2.

Intagan 35

Till fastigheten Intagan 35 överförs ett område på 96 m2.

Frösö 3:1

Fastigheten omfattar ett stort sammanhängande naturområde som består av ängar, åkrar och skog. Fastigheten är på cirka 54 hektar. En bredd på cirka 6 meter intill varje bostadsfastighet överförs från fastigheten.

Karta som visar hur fastighetsgränserna utökasKarta över utökade fastighetsgränser

Rättigheter

Vatten- och avloppsledningar som delvis är förlagda inom de privata fastigheterna Intagan 33, 34 och 35 övertogs av Östersunds kommun 2015. Ledningsrätt inom dessa fastigheter ska bildas för ledningarna genom en lantmäteriförrättning.

Kommunen ansöker om ledningsrätt och fastighetsreglering för utökning av fastigheterna Intagan 33-35.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Kommunen

Kostnader:

  • Förrättningskostnaden för att överföra mark från fastigheten Frösö 3:1 till fastigheterna Intagan 33, 34 och 35

  • Kostnaden för att bilda ledningsrätt.

  • Driftkostnad av Mjällestigen.

Intäkter:

  • Försäljning av mark som överförs från kommunens fastighet Frösö 3:1.

Fastighetsägare till Intagan 33, 34 och 35

Kostnader:

  • Köp av mark från fastigheten Frösö 3:1.

Intäkter

  • Ersättning för upplåtelse av mark för ledningsrätt.

Samfällighetsföreningen Frösö Ängar

Kostnader:

  • Förrättningskostnad för att föra över marken (del av Intagan S:1) till kommunens fastighet Frösö 3:1.

  • Marken och vägkroppen ska överlåtas till kommunen utan kostnad.

  • Förrättningskostnad för att ompröva gemensamhetsanläggningen för vägen och grönområdet på så sätt att vägen inte längre ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

  • Innan övertagandet av vägen ska kommunen undersöka vägens standard. Samfällighetsföreningen/fastighetsägarna ansvarar för att bekosta eventuella åtgärder.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningen för väg ska upphöra när vägen ändras till allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap. Frösö Ängar Samfällighetsförening ansvarar för att ansöka om och bekosta omprövning av gemensamhetsanläggningen för att lyfta ur vägen ur gemensamhetsanläggningen samt överföring av marken som vägen ligger på (del av Intagan s:1) till kommunens fastighet Frösö 3:1. Samfällighetsföreningens ansvar över grönområdet kvarstår efter planändringen.

Karta som visar gemensamhetsanläggningen för väg och grönområdeGemensamhetsanläggning inom planområdet

Drift allmän plats

En ändring till kommunalt huvudmannaskap för gata innebär att Teknisk förvaltning, GataPark, tar över ansvaret för drift och underhåll av Mjällestigen.

Drift, vatten och avlopp

Avfall VA är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och avloppsledningar, dagvattenledningar.

Organisatoriska frågor

Andra avtal och överenskommelser

En överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare för att kompensera det intrång markreservatet utgör på fastigheterna. Överenskommelsen innebär att mark överförs från kommunens fastighet Frösö 3:1 till fastigheterna Intagan 33, 34 och 35 och gäller under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.

En överenskommelse om ledningsrätt ska också tecknas mellan kommunen och berörda fastighetsägare avseende vatten- och avloppsledningarna.

Prövning enligt annan lagstiftning

Strandskydd, Miljöbalken 7 kap § 18. Delar av planområdet omfattas av strandskydd som måste upphävas i detaljplanen.