Konsekvenser

Fastigheter och rättigheter

För fastigheterna Intagan 33, 34 och 35 ska en ledningsrätt bildas för ledningen som ligger under tomterna. Ett markreservat för ledningar läggs då till i planförslaget. Ytan är 6 meter bred och går genom samtliga tomter. Ett markreservat innebär att man inte får uppföra byggnader eller anläggningar inom det området vilket blir en konsekvens för fastighetsägarna.

Kommunen kommer att kompensera detta intrång genom att överföra mark från den kommunägda fastigheten Frösö 3:1 till fastigheterna Intagan 33, 34 och 35.

När arealen på fastigheterna utökas kommer inte den största tillåtna byggnadsarea på fastigheterna förändras utifrån ursprunglig detaljplan.

När en gata övergår från kvartersmark med gemensamhetsanläggning, till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, är kommunen skyldig att lösa in marken för gatan. Marken och vägkroppen för Mjällestigen ska överlåtas till kommunen utan kostnad.

Skyddade områden

Bilden visar avståndet mellan Mjällebäcken och närmaste bostadstomtAvstånd mellan Mjällebäcken och närmaste bostadstomt

Strandskydd

Strandskyddet upphävs i delar av planområdet. Mjällebäcken ligger cirka 73 meter som närmast från bostadsfastigheterna. Den allemansrättsliga tillgången samt växt - och djurliv vid bäcken och dess omnejd bedöms inte påverkas av planförslaget. Området är ianspråktaget och den utökade ytan som i ursprunglig detaljplan utgörs av naturmark, består till största delen av anlagda gräsytor.

Mjällestigen bedöms inte påverka strandskyddet då vägen redan är anlagd.

Miljö

Ställningstagande 4 kap. 33 b § plan- och bygglagen (2010:900)

Enligt Plan- och bygglagen ska alla detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-beskrivning behöver upprättas.

Området är redan bebyggt och gatan är anlagd sedan flera år tillbaka. Ingen ytterligare byggrätt än vad som tillåts i ursprunglig detaljplan medges.

Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 28 februari 2024 § 36 att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Undersökningen om behov av strategisk miljöbedömning bifogas.