Motiv till detaljplanens regleringar

Motiv till reglering

Användningsbestämmelser

Planbestämmelse

Motiv

Gata1 - Lokalgata

Allmän plats för gatan krävs för att kunna ändra till ett kommunalt huvudmannaskap.

B - Bostad

Regleringen bostad behövs för att ett markreservat ska tillskapas inom befintliga bostadstomter.

Egenskapsbestämmelser

Allmän plats

Planbestämmelse

Motiv

a1 - Strandskyddet är upphävt

Strandskyddet upphävs inom allmän plats gata. Området är redan ianspråktaget och strandskyddets syften är utsläckta.

Kvartersmark

Planbestämmelse

Motiv

e1 - Största bruttoarea är 215 m2 ovan mark per fastighet

Byggrätten ska bevaras enligt tidigare/ursprunglig detaljplan eftersom syftet med detaljplanen inte berör byggnaderna inom planområdet.

e2 - Största bruttoarea är 35 m2 per fastighet för varje komplementbyggnad

Byggrätten ska bevaras enligt tidigare/ursprunglig detaljplan eftersom syftet med detaljplanen inte berör byggnaderna inom planområdet.

u1 - Markreservat för underjordiska ledningar

Markreservatet ska möjliggöra bildandet av en ledningsrätt för befintliga ledningar.

h1 - Högsta nockhöjd på bostadsbyggnad är 7,5 m.

Bestämmelserna från ursprunglig detaljplan om högsta antal våningar och högsta byggnadshöjd, som är enligt äldre lagstiftning, ersätts med en nockhöjd. Nockhöjden motsvarar höjden på befintliga hus.

h2 - Högsta nockhöjd på komplementbyggnader är 3,5 m.

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader från ursprunglig detaljplan, vilken är enligt äldre lagstiftning, ersätts med en nockhöjd. Nockhöjden motsvarar höjden på befintliga komplementbyggnader.

s1 - Vind får inte inredas

Detaljplanen ska fortsätta reglera att vind inte får inredas utifrån ursprunglig detaljplan.

f1 - Fasader ska vara målad i en sammanhållen färgskala av milda jordnära nyanser med rött tegeltak

Samma utformningsbestämmelse från ursprunglig detaljplan bibehålls eftersom syftet med detaljplanen inte berör byggnaderna inom planområdet.

f2 - Endast friliggande enbostadshus

Detaljplanen ska fortsatt tillåta endast enbostadshus utifrån ursprunglig detaljplan.

p1 - Huvudbyggnad ska placeras 9-12 meter från gata

Ursprunglig detaljplan hänvisar till illustrationskartan för placering av bebyggelse. Planbestämmelsen har därför tolkats om. Bestämmelsen i detta planförslag reglerar befintliga huvudbyggnaders placering i meter från gatan, så som byggnaderna är placerade från gatan idag. Detta för att följa ursprunglig detaljplans syfte om hur husen ska placeras.

Punktprickad yta (prickmark)

Prickmarken längs fastighetsgräns mot gata reglerar att byggnader inte får placeras direkt mot gatan. Bestämmelsen är samma reglering som ursprunglig detaljplan.

a2 - Strandskyddet är upphävt

Strandskyddet upphävs inom bostadsfastigheterna. Området är redan ianspråktaget och strandskyddets syften är utsläckta.

Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. laga kraft.