Beskrivning av detaljplanen
Planområdet markerad på ett ortofotoPlanområdet markerad med blått

Hela Detaljplanen

Planförslaget omfattar Mjällestigen, en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Frösö Ängar samfällighetsförening och som därigenom ansvarar för drift och underhåll av gatan.

Mjällestigen regleras i nuvarande detaljplan med kvartersmark för bostäder. I planförslaget ändras användningen bostäder till allmän plats gata så ett kommunalt övertagande blir möjligt. Det innebär att kommunen tar över skötsel och driften av gatan. Därigenom möjliggörs ett upphävande av Frösö Ängar samfällighetsförenings ansvar över gatan genom en lantmäteriförrättning. Samfällighetsföreningens ansvar över grönområdet förändras inte efter planändringen.

Vatten- och avloppsledningar inom Frösö Ängar byggdes ut av den privata exploatör som byggde området. Ledningarna förlades inte helt i gatan som är den vanliga placeringen, utan går i del av sin sträckning över tre privata villatomter. Östersunds kommun tog över ledningarna 2015. Ledningsrätt eller servitut saknas för ledningarna. Planförslaget gör det möjligt att bilda en ledningsrätt genom att ett u-område (markreservat för underjordiska ledningar) läggs in på plankartan. U- området är 6 meter brett, vilket motsvarar det område som kan behöva vara tillgängligt om grävarbete behöver utföras på ledningarna.

För fastigheterna Intagan 33, 34 och 35 som berörs av detta markreservat, överförs mark från kommunens fastighet Frösö 3:1. Syftet är att kompensera intrånget som markreservatet utgör på fastigheterna.

Regleringar i plankartan

Då syftet med planförslaget endast är att ändra markanvändningen för gatan till allmän plats med kommunalt huvudmannaskap samt att tillföra ett u-område för ledningar, kommer planbestämmelser gällande detta läggas till i planförslaget. Övriga planbestämmelser i ursprunglig detaljplan (Gruppbyggda villor vid Frösö Ängar (F149) ) kommer fortsatt gälla inom kvartersmarken för bostäder efter planens genomförande. Undantaget är bestämmelser som är inaktuella efter att området byggdes färdigt (tabellen nedan visar vilka de inaktuella bestämmelserna är). Bestämmelser om storlek och utformning av byggnader samt byggrätt förändras inte i planförslaget. Då planbestämmelserna är enligt äldre lagstiftning har dessa tolkats om för att följa Boverkets föreskrifter om detaljplan.

Planbestämmelser som är inaktuella och tas bort i detta planförslag

Orsak

e2 - Fastighetsindelningen skall ansluta till illustrationsplanens intentioner

Fastighetsindelningen är redan utförd.

x - Marken skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykelväg

Marken blir allmän plats gata.

+000.0 - Föreskriven höjd över nollplanet

Vägen är redan anlagd.

Läge och areal

Planområdet ligger på Frösön, mellan Mjällebäcken och Önevägen, i anslutning mot Mjälle villabebyggelse.

Planområdets totala areal är ca 0,6 ha.

Översiktskarta över planområdetÖversiktskarta över planområdet

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa fastighetsindelningsbestämmelser.

Bilden visar ett foto på lokalgatan som är ett populärt promenadstråkLokalgatan som är ett populärt promenadstråk

Befintligt

Bostadsområdet Frösö Ängar anlades omkring år 2011 till 2015 och består av 24 friliggande villor med tillhörande förråd/garage. Planområdet utgörs av tre av dessa villor samt områdets gator.

Området har två lokalgator med utfart mot Önevägen. Den västra lokalgatan har tidigare utgjorts av en gammal byväg från 1600-1700-talet. Gatan är ett populärt promenadstråk för allmänheten då den är en del av en naturstig som passerar Mjällebäcken, Öneberget med fornborgen samt fornlämningar.

Under avsnittet Planeringsförutsättningar finns en mer detaljerad beskrivning av hur planområdet och omgivningen ser ut idag.

Allmän plats

Allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten.

I denna detaljplan ändras Mjällestigens markanvändning till allmän plats gata.

Gator

Mjällestigen är en befintlig asfalterad gata som är cirka 5 meter bred och utan trottoarer. Den har två in- och utfarter via Önevägen. I norra delen av gatan finns en vändplan. Gatan kommer inte förändras genom planförslaget.

Gatans standard är i dagsläget okänd och kommunen avser att utreda detta innan ett övertagande kan ske. 

Ortofoto över MjällestigenMjällestigen inom planområdet

Huvudmannaskap

Mjällestigen avses ändras från kvartersmark med gemensamhetsanläggning för väg till allmän plats gata med kommunalt huvudmannaskap.

Kvartersmark

Kvartersmark är mark som enligt detaljplan inte är allmän plats eller vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål. De tre bostadsfastigheterna som ingår i planområdet regleras fortsatt med kvartersmark för bostäder. Den yta som avses utöka bostadstomterna, som i ursprunglig detaljplan regleras med naturmark, ändras till kvartersmark för bostäder. Tomterna föreslås utökas med en 6 meter bred remsa österut, som motsvarar det u- område (tillgängligt för underjordiska ledningar) som tomterna kommer att belastas av.

Avfallshantering

Avfallshantering sker genom sopkärl vid varje bostadshus.

Karta som visar strandskyddets utbredning och upphävandeStrandskyddets utbredning och upphävande

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd (strandskyddsområde). Planområdet omfattas av strandskydd. För att få dispens från strandskyddet krävs särskilda skäl enligt Miljöbalken 7 kap 18 c §.

Inom planområdet berörs del av gatan samt del av bostadsfastigheterna av strandskydd från Mjällebäcken. Området är redan bebyggt och gatan är anlagd.

Samhällsbyggnad bedömer att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet i planförslaget. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.